Πρόσκληση ενδιαφέροντος Α/Α 24 για το έργο παλετοκιβωτίων μεταφοράς ελαιοκαρπού

Δείτε εδώ το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.